Raad van Toezicht

SKOPOS hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, dhr. M.A.F.H. van den Hoven. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht:
De heer Erik Ester, voorzitter
De heer Wil Kuster, secretaris
vacature
vacature
vacature


Contacten met de Raad van Toezicht lopen via het bestuurskantoor.

Taken/verantwoordelijkheden van Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:
  • het zorgdragen voor de bestuurlijke inrichting van de stichting;
  • het uitoefenen van een aantal bevoegdheden zoals geregeld in de statuten en het bestuursreglement;
  • het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder;
  • de directeur-bestuurder terzijde staan met raad en fungeren als klankbord;
  • het toezicht houden op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder.